ازفقرمطلق و قالیبافی تارسیدن به اوج موفقیت وثروت با تفکرمثبت تصور کنید که کودکی درروستایی دورافتاده ومحروم ،دراثرزلزله ای مهیب،زیرآواربماندوپس از اینکه  امدادگران،دست اورا می گیرند واززیرآوار،بیرون می کشند وخودوپدرش تحت پوشش کمیته امداد قرارمی گیردیک نقطه طلایی ومثبت  درذهنش نقش ببندد که تازمانی که خداوند ،موهبت زندگی کردن رابه او بخشیده است ،او هم […]