آنانکه زمستان را از پشت پنجره میبینند و گرسنگی را در کتابها میخوانند نمی توانند نماینده مردم باشند